top of page

Условия за ползване

Каним ви да прочетете внимателно, преди да посетите и използвате нашите страници и услуги, следните правила и условия, при които използването на уебсайта www.kefales.gr и неговото съдържание е разрешено. Навигацията и използването на уебсайта е презумпция, че посетителят/потребителят е проучил, разбрал и приел всички условия за ползване на уебсайта и в случай, че посетителят/потребителят не е съгласен с условията за ползване тук, той трябва да не използва услугите и тяхното съдържание. Освен това е възможна едностранна, необявена промяна на тези условия и поради тази причина ви приканваме да ги проверявате редовно, тъй като използването им предполага, че приемате тези промени. В случай, че посетителят/потребителят на уебсайта не е съгласен със следните условия за ползване, той/тя не трябва да използва услугите и съдържанието на уебсайта www.kefales.gr

  • ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

На потребителя на уебсайта се предоставя неизключително, непрехвърляемо, лично, ограничено право на достъп, използване и разглеждане на уеб страниците на уебсайта www.kefales.gr и тяхното публикувано съдържание. Цялото съдържание на уебсайта е интелектуална собственост на Rizos Kefales (наричано по-долу „Администратори“) и се управлява от национални и международни разпоредби относно интелектуалната собственост. „Администраторите“ запазват всички авторски права по отношение на съдържанието и направените от него копия. Съдържанието на уебсайта  www.kefales.gr е достъпно за неговите посетители/потребители за лична употреба. Съдържанието подлежи на промяна без предупреждение по преценка на "Администраторите". След приемане на условията за ползване, употребата с нетърговска цел и възпроизвеждането, изцяло или частично, е разрешено, а всяко друго използване изисква изричното писмено разрешение на собственика или притежателя на авторските права.

  • ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Управлението и защитата на личните данни на посетителя/потребителя на уебсайта www.kefales.gr е предмет на условията тук, както и на съответните разпоредби на националното, общностното и международното право относно защитата на лицата от обработката на лични данни. Във всички случаи „Администраторите“ си запазват правото да променят условията за защита на личните данни, в съответствие с приложимата съответна правна рамка. Съответно тези условия за поверителност могат да бъдат преразгледани и актуализирани по всяко време и без предизвестие. Потребителите на уебсайта  www.kefales.gr се умоляват да проверяват тези условия на редовни интервали за всякакви промени, тъй като посещението/използването на уебсайта предполага, че те приемат всички възможни промени в него. Уебсайтът  www.kefales.gr събира лична информация на посетители/потребители само когато те самите я предоставят доброволно, за да предоставят услугите, които са достъпни онлайн, като предоставяне на информация, отговаряне на въпроси, поръчки на продукти, бюлетин и др. Личната информация е информацията, която може да се използва за идентифициране или комуникация с лице или компания, както и друга информация относно това лице или компания. „Администраторите“ няма да предоставят за продажба или по друг начин да предават или публикуват лична информация на посетители/потребители на уебсайта www.kefales.gr на трети лица, несвързани с него, без съгласието на посетителя/потребителя, с изключение на на прилагането на съответните законови предписания и само на компетентните органи. „Администраторите“ могат да обработват част или всички данни, изпратени от посетители/потребители за статистически цели и за подобряване на предоставяните услуги – информация.

  • ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Уебсайтът www.kefales.gr събира идентификационна информация на потребителите на уебсайта, като използва съответните технологии, като бисквитки и/или проследяване на адреси на интернет протокол (IP). Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на твърдия диск на всеки посетител / потребител и не забелязват никакъв документ или файл от неговия компютър. Посетителят / потребителят на уебсайта www.kefales.gr може да настрои своята програма за навигация в интернет (уеб браузър) по такъв начин, че или да го предупреждава за използването на бисквитки в определени услуги, или да не позволява приемането на използването на бисквитки при всякакви обстоятелства. В случай, че посетителят/ползвателят на конкретните услуги и страници не желае да използва бисквитки за своята идентификация, той не може да има по-нататъшен достъп до тези услуги.

  • БЮЛЕТИН

Уебсайтът www.kefales.gr, в рамките на услугите, които предоставя, дава възможност на потребителя, ако желае, да получава информационни съобщения (бюлетин) на уебсайта в своята електронна поща, като изпрати данните за своята електронна поща - имейл адрес, име и фамилия в съответното поле. Ако потребителят престане да проявява интерес към получаване на информационни съобщения, той има възможност да заяви желанието си да спре изпращането им чрез съответното електронно информационно съобщение, изпратено му от www.kefales.

  • ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА – ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

„Администраторите“ полагат всички усилия, за да гарантират, че цялото съдържание и информация, показвани на уебсайта, се характеризират с точност, яснота, коректност и пълнота. Съдържанието на уебсайта www.kefales.gr „както е“ и не предоставя никаква гаранция, изрична или подразбираща се, по отношение на пълнотата, коректността, ненарушаването или пригодността на това съдържание за каквато и да е употреба, приложение или цел. „Администраторите“ при никакви обстоятелства, включително в случай на небрежност, не носят отговорност за каквато и да е форма на щети, претърпени от посетителя/потребителя на страниците, услугите, опциите и съдържанието на уебсайта www.kefales.gr, които той/тя прави по собствена инициатива и със знанието на тези условия. Освен това www.kefales.gr не гарантира, че страниците, услугите, опциите и съдържанието ще бъдат предоставени без прекъсване, без грешки. В допълнение, мениджърите полагат всички усилия за правилната работа на уебсайта  , но в никакъв случай не гарантират, че функциите и услугите на уебсайта  или сървърите ще бъде без прекъсване или без какъвто и да е вид грешка, без вируси и подобни елементи, независимо дали става дума за въпросния уебсайт или друг сайт или сървър, през който се предава съдържанието му. При никакви обстоятелства уебсайтът www.kefales.gr не носи отговорност за правни или граждански и/или наказателни искове, нито за щети (положителни, специални или последващи, които индикативно, а не ограничително, разделително и/или кумулативно се състоят от пропуснати печалби, данни , пропуснати ползи, парично удовлетворение и т.н.) от посетители на уебсайта www.kefales.gr или трети страни по причина, свързана с операцията (напр. разпространение на вируси, загуба на данни) или не и/или използването на уебсайт и/или при невъзможност за предоставяне на услуги и/или информация, налична от него, и/или от всякакви неоторизирани намеси на трети страни в продукти и/или информация, достъпни чрез него (напр. прихващане или декриптиране на кодове и данни). Уебсайтът www.kefales.gr не носи отговорност за съдържанието на реклами на трети страни (физически или юридически лица), които се появяват на този уебсайт под каквато и да е форма (индикативна и не само банери, изскачащи прозорци, изскачащи прозорци), тъй като не е в състояние да провери точността на съдържанието на реклами на трети страни.

  • ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДРУГИ УСЛОВИЯ

Горепосочените правила и условия за използване на уебсайта www.kefales.gr, както и всяко изменение или изменение на тях се уреждат от националното законодателство, правото на Общността и съответните международни договори. Всяка разпоредба на горните условия, за която се установи, че противоречи на горната правна рамка или стане невалидна, автоматично престава да бъде валидна и се премахва от това, без по никакъв начин да засяга валидността на другите условия. Това представлява цялостното споразумение между „Администраторите“ на уебсайта www.kefales.gr и посетителя/потребителя на неговите страници и услуги и ги обвързва само. Никакви изменения на тези условия не се разглеждат и не представляват част от това споразумение, освен ако не са направени в писмен вид и включени тук. С настоящото изрично се съгласява, че всички спорове, които могат да възникнат от прилагането на тези условия и общото използване на уебсайта www.kefales.gr от посетителя или потребителя, доколкото не бъдат решени по взаимно съгласие, се управляват и тълкуват от гръцкото законодателство и са под юрисдикцията на съдилищата на Солун. За всяка комуникация с „Администраторите“ на уебсайта www.kefales.gr, моля, изпратете електронно писмо до съответната комуникационна платформа, достъпна на уебсайта.

Car Leasing
bottom of page